PostNord föreslår en förändring av den s.k. årsvolymrabatten
inför 2016. Förändringen skulle innebära att de kunder som köpt porto via en
annan aktör än PostNord skulle förlora de rabatter man fått p.g.a. den aktörens
totala volym. Framåt skulle då samma aktör bara kunna få en lägre rabatt
baserat på varje slutkunds egen volym, istället för på sin totala volym.
Förändringen kan innebära portohöjningar på upp till 15 % inför 2016.

Flera av marknadens aktörer och myndigheter har motsatt sig
förslaget och ifrågasatt huruvida det är förenligt med gällande svensk post-
och konkurrenslagstiftning.

PostNord motiverar sitt förslag med en dom från EU gällande
Belgien som kom våras. Belgien har dock helt andra marknads och
konkurrensförutsättningar än Sverige varför domen sannolikt inte är tillämplig
på svenska förhållanden. Inom EU har man även tillsatt en arbetsgrupp för att
utreda om och hur domen ska appliceras efter medlemstaternas olika
förutsättningar.

Både Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket har
startat utredningar i frågan och deras utlåtanden samt ställningsstaganden om förslaget väntas
inom kort.