Blog Image

Portobloggen.se

PostNords nya rabatter införs 15 Augusti 2017.

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Mon, June 26, 2017 12:57:04

Post- och telestyrelsen (PTS) beslöt tidigare att förelägga PostNord att inte införa de aviserade rabattvillkoren. Frågan har nu fått ett rättsligt avgörande, och förändringen i rabattvillkoren kommer att ske den 15 augusti 2017. Mer information kommer att finnas här inom kort.PTS nekas prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Mon, June 19, 2017 11:30:14

Högsta
förvaltningsdomstolen avslår yrkandet från PTS om att förhandsavgörande från

EU-domstolen ska inhämtas.

Högsta
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens

avgörande står därmed fast.

Efter beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen får nu
Postnord ändra villkoren så att förmedlare inte längre får sin årsvolymrabatt
beräknad på inlämnad volym. I stället ska rabatten beräknas utifrån
bakomliggande kunders volymer var för sig. Förmedlare får fortsatt sälja portot som tidigare.

PostNord har ännu inte meddelat tid och omfattning för
presentation och genomförande av nya villkor för årsvolymrabatterna.

PTS har för avsikt att utöva tillsyn på kommande nya
villkor, och följa att Postnords implementering av de
nya rabattvillkoren följer postlagen. Postnord är enligt postlagen skyldigt
att, i egenskap av tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten,
följa regler om prissättning, som bl.a. betyder att prissättningen och
tillhörande villkor ska vara icke-diskriminerande och öppna för insyn. Kravet
på icke-diskriminering betyder exempelvis att villkoren ska tillämpas lika för
alla kunder som befinner sig i likartad situation.PTS överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Thu, January 19, 2017 08:41:34

PTS överklagar kammarrättens dom kring införande av nya årsvolymrabatter från PostNord. PostNords hävdar att man vill införa samma struktur som belgiska postverket fått godkänt att av EU att göra i Belgien.
PTS anför att skillnaderna mellan den svenska och belgiska marknaden är för stora eftersom konkurrenssituation finnes i Sverige (och inte i Belgien), och att denna konkurrens riskeras vid ett eventuellt införande.
PTS anser även att Högsta förvaltningsdomstolen ska inhämta ett förhandsavgörande av EU domstolen för att få EU’s utlåtande och klargörande i denna fråga på konkurrensutsatta marknader inom unionen.
Som första steg inväntas nu prövningstillstånd.
Tills vidare gäller fortsatt dagens rabatt och prisstruktur.Kammarrätten avslår PTS överklagande, men införande måste inväntas.

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Thu, December 29, 2016 10:36:11

Kammarrätten avslår PTS överklagande om att föreläggande kring de föreslagna nya årsvolymsrabatterna, och går på PostNords linje att rabatterna inte är diskriminerande.

Dock ger man inte PostNord rätt att genomföra förändringarna förrän domen vunnit laga kraft, dvs så länge den kan överklagas eller är överklagad av PTS.

Nu inväntas besked från PTS om överklagan samt därefter prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Tills vidare fortsätter rabatterna i dagens form att gälla.Update i kammarrättsprocessen

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Fri, November 11, 2016 09:33:13

Nu har båda partner inkommit med sin första inlagor till kammarrätten. PTS överklagande samt PostNords svar på denna.
PostNord har bett om att få muntlig förhandling framåt, vilket beviljats och kommer ske med början den 29.e November.
Inget direkt nytt har anförts i målet under denna vända utan grundfrågan kvarstår att bedömas.

Det som är nytt är att det även i andra europeiska länder nu pågår samma diskussioner och tvister huruvida den belgiska b-post domen är applicerbar på andra marknader, vilket också kommer klargöras i närtid.PTS får prövningstillstånd i Kammarrätten

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Tue, September 20, 2016 16:50:13

PTS fick
prövningstillstånd för sin överklagan angående årsvolymsrabatterna hos kammarrätten och PostNord har förlagts att svara
senast den 29 september.Kammarrätten avslår PostNords överklagan om tid för införande

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Mon, August 08, 2016 13:57:24

PostNord överklagade Förvaltningsrättens beslut om att dom inte skulle gälla omedelbart utan först när laga kraft var vunnen (dvs inte så länge den är fortsatt överklagad).

Kammarrätten tog upp målet direkt men avslog PostNords begäran, mot bakgrund igen av att frågan är komplex och innehåller EU rättsliga aspekter.

Det gällande systemet kring årsvolymsrabatter gäller därmed tills vidare och tills målet går vidare till slutlig dom i Kammarrätten.Post och Telestyrelsen överklagar Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Wed, July 06, 2016 13:43:05

PTS (Post och Telestyrelsen) överklagar Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten

Som bloggen skrev tidigare så förväntades PTS överklaga domen i förvaltningsrätten.

PTS har nu överklagat och har i samband med det begärt anstånd med att precisera sin överklagan pga semestertider.

Anstånd har beviljats.

PTS har fram till den 19:e augusti på sig att komplettera och precisera sin överklagan till Kammarrätten.

Där efter skall Kammarrätten bevilja prövningstillstånd för att sedan låta parterna(Postnord och PTS) yttra sig i sedvanlig ordning innan eventuell ny dom faller.

Ärendet kan möjligen hinna avgöras under senhösten.

Tar processen längre tid så kanske man även bör ta hänsyn till att ny Postlag skall införas någon gång under 2017.

Innehållet i en ny Postlag är ännu inte fastställt eller beslutat.

Bloggen ber att få återkomma även i det ärendet.

Postnords nuvarande regler och villkor för portoköp, av den kundgrupp Postnord valt att kalla förmedlare, kommer att gälla tills dom vinner lagakraft. D.v.s tills Kammarrätten tagit beslut.Next »