Högsta
förvaltningsdomstolen avslår yrkandet från PTS om att förhandsavgörande från

EU-domstolen ska inhämtas.

Högsta
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens

avgörande står därmed fast.

Efter beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen får nu
Postnord ändra villkoren så att förmedlare inte längre får sin årsvolymrabatt
beräknad på inlämnad volym. I stället ska rabatten beräknas utifrån
bakomliggande kunders volymer var för sig. Förmedlare får fortsatt sälja portot som tidigare.

PostNord har ännu inte meddelat tid och omfattning för
presentation och genomförande av nya villkor för årsvolymrabatterna.

PTS har för avsikt att utöva tillsyn på kommande nya
villkor, och följa att Postnords implementering av de
nya rabattvillkoren följer postlagen. Postnord är enligt postlagen skyldigt
att, i egenskap av tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten,
följa regler om prissättning, som bl.a. betyder att prissättningen och
tillhörande villkor ska vara icke-diskriminerande och öppna för insyn. Kravet
på icke-diskriminering betyder exempelvis att villkoren ska tillämpas lika för
alla kunder som befinner sig i likartad situation.