PTS (Post och Telestyrelsen) överklagar Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten

Som bloggen skrev tidigare så förväntades PTS överklaga domen i förvaltningsrätten.

PTS har nu överklagat och har i samband med det begärt anstånd med att precisera sin överklagan pga semestertider.

Anstånd har beviljats.

PTS har fram till den 19:e augusti på sig att komplettera och precisera sin överklagan till Kammarrätten.

Där efter skall Kammarrätten bevilja prövningstillstånd för att sedan låta parterna(Postnord och PTS) yttra sig i sedvanlig ordning innan eventuell ny dom faller.

Ärendet kan möjligen hinna avgöras under senhösten.

Tar processen längre tid så kanske man även bör ta hänsyn till att ny Postlag skall införas någon gång under 2017.

Innehållet i en ny Postlag är ännu inte fastställt eller beslutat.

Bloggen ber att få återkomma även i det ärendet.

Postnords nuvarande regler och villkor för portoköp, av den kundgrupp Postnord valt att kalla förmedlare, kommer att gälla tills dom vinner lagakraft. D.v.s tills Kammarrätten tagit beslut.