PTS överklagar Förvaltningsrättens beslut och yrkar att Kammarrätten dels meddelar prövningstillstånd, och sedan upphäver Förvaltningsrättens förordnande att det överklagade föreläggandet tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Bakgrunden menar PTS att de fördelar som PostNord vinner på beslutet om inhibition inte står i rimligt förhållande till samhällets intresse av fortsatt väl fungerande och konkurrensutsatta posttjänster.

“Det framstår därmed som bäst att inhibitionsbeslutet upphävs och att PTS beslut får gälla omedelbart till dess sakfrågan slutligt prövats”, framför PTS

Beslut om prövningstillstånd väntas inom kort.