Den
12 oktober, har regeringen beslutat om en lagrådsremiss och en
förordningsändring som ska leda till en mer moderniserad och fungerande
posttjänst.

1. Ändrad postförordning, från 1 Jan 2018
Beslutet om ändring i postförordningen (2010:1049) träder i kraft 1 januari
2018
och innebär:

·
Den
samhällsomfattande posttjänstens befordringskrav för brev med normalporto
ändras från övernattbefordran till tvådagarsbefordran.

·
Minst 95
procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats
ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

2. Lagrådsremiss, föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

·
Post- och
telestyrelsen (PTS) ska få meddela vilka kraven är för utdelning av postförsändelser

·
Den som
erbjuder en posttjänst ska lämna ekonomiska och verksamhetsrelaterade uppgifter
till PTS. PTS kommer sedan använda dessa uppgifter för uppföljning av
utvecklingen på postområdet och för bevakning av posttjänsterna och att de
genom god kvalitet svarar mot samhällets och medborgarnas behov.