https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2019/04/skr.-201819113/

Regeringen föreslår ny modell för pristak på frimärkta brev (ej sändningar).

Färre tjänster ska omfattas av pristaket. (max 250g)

Regeringen bedömer att en ändring av prisregleringen även är nödvändig eftersom den samhällsomfattande posttjänsten enligt 3 kap. 4 § postlagen ska tillförsäkras genom upphandling om det är nödvändigt med hänsyn till kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.

Vidare ska pristaket bli mer flexibelt genom att det i pristaksberäkningen införs en faktor som tar hänsyn till den utsedda tillhandahållarens minskande volymer av brev upp till 250 g. Hur stor denna faktor ska vara bör enligt förslaget bestämmas av PTS med ett treårigt intervall.

Regeringen bedömer
vidare att endast frimärkta brev med normalporto upp till 250 g ska omfattas av
prisregleringen eftersom en sådan posttjänst tillgodoser det skyddsbehov
prisregleringen är satt att värna”

Nu ska detta förslag
remitteras, för att senare beslutas slutligt.