Blog Image

Portobloggen.se

Nya tillståndsvillkor

Ny svensk postlag Posted on Wed, February 21, 2018 16:49:15

Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat beslut om nya
tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i
postutdelningen.

Myndigheten kommer också meddela nya villkor för Bring
Citymail.

För att höja kvaliteten i postutdelningen har PTS infört ett antal nya
krav i Postnords tillståndsvillkor. Dessa innebär bland annat att Postnord
tydligare ska följa upp och dokumentera de så kallade befordringstiderna,
alltså hur lång tid det tar för ett brev att komma fram. Dessutom blir det
tydligare krav på att postverksamheten ska bedrivas utan avbrott, att breven
ska komma fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords
kunderbjudande och krav på att Postnord ska göra riskanalyser.

I slutet av mars kommer PTS besluta kring tillståndsvillkor för övriga
postoperatörer på marknaden. Till exempel kommer då Bring Citymail, den näst
största aktören på marknaden, få samma krav kring tillförlitlighet som
Postnord.Postala förändringar inför 2018

Ny svensk postlag Posted on Thu, November 16, 2017 16:53:22

Följande nyheter kommer den 1 Jan 2018 kring postutdelning i Sverige per postoperatör.

PostNord

·
1.a klassbrev. Ny regel för
övernattsbefordran från 1 till 2 dagar enligt ny postförordning gäller från 1
Jan 2018. PostNord avser dock bara försämra ca 13% av breven i normalfallet
beroende på inlämningsställe, destination och inlämningstid. Se tabell nedan
för exakta leveranstider per inlämningsställe:

· Ekonomibrev och ADR oförändrat i sin struktur.

· Kundunika rabatter på samtliga adresserade produkter fås via förmedlare (21g) vid årsvolymer över 400k (ADR) och 600k (A eller B-post)

Bring Citymail

·
”Ny zonprissättning”. Bring inför en
zonprissättning efter PostNords modell, med Låg och Normal. Man använder
PostNords befintliga indelning av zoner. Pristillägg för BCM brev till
Normalzon +0,30kr. Alla volymrabatter samräknas fortsatt på total inlämnad
volym.

·
”+abc”. Bring inför en extra
sorteringsdag som test på ca 12% av utdelningsadresserna. Systemet innebär att dag
1 blir sorterings/transportdag. Per idag är det delar av volymerna från Malmö
som ska delas i Stockholm som berörs av 4 dagars ledtid.

·
”POP”. Bring inför en s.k. nummermodell
för att kunna manuellsortera ej maskinsorterade försändelser centralt. För kund
innebär det att en sifferkod ska påföras breven (adressfält). En POP rabatt
kommer att införas vid årsskiftet 2018 där denna kommer att komplettera dagens
sorteringsrabatt (TK, samma nivå).

Morgonpost

·
Ingen förändring i struktur. Utdelning 6 dagar i
veckan med krav på försortering. Nya utdelningsområden förväntas finnas
tillgängliga under året.A-post brev blir 2-dagars leverans

Ny svensk postlag Posted on Thu, October 19, 2017 09:27:26

Den
12 oktober, har regeringen beslutat om en lagrådsremiss och en
förordningsändring som ska leda till en mer moderniserad och fungerande
posttjänst.

1. Ändrad postförordning, från 1 Jan 2018
Beslutet om ändring i postförordningen (2010:1049) träder i kraft 1 januari
2018
och innebär:

·
Den
samhällsomfattande posttjänstens befordringskrav för brev med normalporto
ändras från övernattbefordran till tvådagarsbefordran.

·
Minst 95
procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats
ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

2. Lagrådsremiss, föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

·
Post- och
telestyrelsen (PTS) ska få meddela vilka kraven är för utdelning av postförsändelser

·
Den som
erbjuder en posttjänst ska lämna ekonomiska och verksamhetsrelaterade uppgifter
till PTS. PTS kommer sedan använda dessa uppgifter för uppföljning av
utvecklingen på postområdet och för bevakning av posttjänsterna och att de
genom god kvalitet svarar mot samhällets och medborgarnas behov.PostNords nya rabatter införs 15 Augusti 2017.

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Mon, June 26, 2017 12:57:04

Post- och telestyrelsen (PTS) beslöt tidigare att förelägga PostNord att inte införa de aviserade rabattvillkoren. Frågan har nu fått ett rättsligt avgörande, och förändringen i rabattvillkoren kommer att ske den 15 augusti 2017. Mer information kommer att finnas här inom kort.PTS nekas prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Mon, June 19, 2017 11:30:14

Högsta
förvaltningsdomstolen avslår yrkandet från PTS om att förhandsavgörande från

EU-domstolen ska inhämtas.

Högsta
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens

avgörande står därmed fast.

Efter beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen får nu
Postnord ändra villkoren så att förmedlare inte längre får sin årsvolymrabatt
beräknad på inlämnad volym. I stället ska rabatten beräknas utifrån
bakomliggande kunders volymer var för sig. Förmedlare får fortsatt sälja portot som tidigare.

PostNord har ännu inte meddelat tid och omfattning för
presentation och genomförande av nya villkor för årsvolymrabatterna.

PTS har för avsikt att utöva tillsyn på kommande nya
villkor, och följa att Postnords implementering av de
nya rabattvillkoren följer postlagen. Postnord är enligt postlagen skyldigt
att, i egenskap av tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten,
följa regler om prissättning, som bl.a. betyder att prissättningen och
tillhörande villkor ska vara icke-diskriminerande och öppna för insyn. Kravet
på icke-diskriminering betyder exempelvis att villkoren ska tillämpas lika för
alla kunder som befinner sig i likartad situation.PTS överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Thu, January 19, 2017 08:41:34

PTS överklagar kammarrättens dom kring införande av nya årsvolymrabatter från PostNord. PostNords hävdar att man vill införa samma struktur som belgiska postverket fått godkänt att av EU att göra i Belgien.
PTS anför att skillnaderna mellan den svenska och belgiska marknaden är för stora eftersom konkurrenssituation finnes i Sverige (och inte i Belgien), och att denna konkurrens riskeras vid ett eventuellt införande.
PTS anser även att Högsta förvaltningsdomstolen ska inhämta ett förhandsavgörande av EU domstolen för att få EU’s utlåtande och klargörande i denna fråga på konkurrensutsatta marknader inom unionen.
Som första steg inväntas nu prövningstillstånd.
Tills vidare gäller fortsatt dagens rabatt och prisstruktur.Kammarrätten avslår PTS överklagande, men införande måste inväntas.

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Thu, December 29, 2016 10:36:11

Kammarrätten avslår PTS överklagande om att föreläggande kring de föreslagna nya årsvolymsrabatterna, och går på PostNords linje att rabatterna inte är diskriminerande.

Dock ger man inte PostNord rätt att genomföra förändringarna förrän domen vunnit laga kraft, dvs så länge den kan överklagas eller är överklagad av PTS.

Nu inväntas besked från PTS om överklagan samt därefter prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Tills vidare fortsätter rabatterna i dagens form att gälla.Update i kammarrättsprocessen

Årsvolymrabatter 2016 Posted on Fri, November 11, 2016 09:33:13

Nu har båda partner inkommit med sin första inlagor till kammarrätten. PTS överklagande samt PostNords svar på denna.
PostNord har bett om att få muntlig förhandling framåt, vilket beviljats och kommer ske med början den 29.e November.
Inget direkt nytt har anförts i målet under denna vända utan grundfrågan kvarstår att bedömas.

Det som är nytt är att det även i andra europeiska länder nu pågår samma diskussioner och tvister huruvida den belgiska b-post domen är applicerbar på andra marknader, vilket också kommer klargöras i närtid.« PreviousNext »